ScoutID åt vårdnadshavaren

Det är nu möjligt att skapa ett ScoutID åt vårdnadshavaren, med vilket vårdnadshavaren kan se barnets uppgifter i registret. När  vårdnadshavaren fyllt blanketten för medgivande och medlemsregisteransvariga har lagt till vårdnadshavarens uppgifter i Kuksa och kopplat dessa till barnets uppgifter, skickas det ut ett meddelande till vårdnadshavaren var det står: Du har blivit tillaggd som xx:s vårdnadshavare i Kuksa. I detta meddelande finns det också ett nummer som motsvarar medlemsnummret, med vilket föräldern kan skapa ett ScoutID.

Vårdnadshavaren blir inte kårmedlem i och med detta, får inte medlemskort m.m. medlemsnummret som skapas är endast till för att skapa ett ScoutID.

Med ScoutID kan vårdnadshavaren redigera existerande uppgifter, men inte lägga till sig själv till registret eller koppla sig själv till en minderårig. En medlem kan inte heller själv skapa ett medlemsskap. ScoutID underlättar anmälning till evenemang och möjlig förändring av kontaktuppgifter då detta kan ske elektroniskt.

Mera information om Kuksa-registret hittar ni här (på finska): http://toiminta.partio.fi/suomen-partiolaiset/projektit/jasenrekisteriuudistus/usein-kysytyt-kysymykset-kuksasta

Tveka inte att kontakta kårens medlemsregisteransvariga Amanda Baijars eller utbildningsansvariga Nina Martin, om ni har några frågor gällande registret.

Mvh. Östersundom Scouters styrelse

Länk till blanketten för medgivande:

http://goo.gl/forms/cpwMBv1gNz

MEDLEMSANMÄLNING                                        

Genom att göra medlemsanmälan registreras du i scoutkårens medlemsregister i Kuksa som medlem och blir även samtidigt medlem i förbundet Finlands Svenska Scouter rf och centralorganisationen Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry (FS). Du förbinder dig därmed att betala medlemsavgiften till Östersundom Scouter rf och till att meddela ifall det sker förändringar i dina kontaktuppgifter (åt din gruppledare). Ifall du inte meddelar om önskan att skriva ut dig ur kåren före den 15.12, förbinder du också dig till att betala följande års medlemsavgift. Detta eftersom förbundet debiterar kåren för följande år enligt de scouter som är inskrivna i registret vid årsskiftet. Av minderåriga (under 18 år) krävs vårdnadshavarens medgivande för registreringen.

Det är kåren som uppbär medlemsavgiften av medlemmarna och sedan sköter kåren betalningen av den andel av medlemmarnas avgifter (47,00 euro/person år 2015) som går vidare till FiSSc och FS för bl.a. scoutförsäkringen. Medlemsavgiften för år 2015 fastställdes på årsmötet 15.3.2015 till 55€/år, med en tillhörande syskonrabatt (50 € för det andra barnet och 45 € för det tredje och alla därpå följande barn). Medlemsavgiften fastställs alltid av årsmötet. Av nya medlemmar uppbärs en startavgift på 20 € för att täcka för nödvändiga anskaffningar såsom scouthalsduk, kårmärke, löftesmärke och scoutbok/häfte.

Genom medlemskapet får scouterna en del förmåner som är värda att beakta:

Rätt att delta i veckoverksamhet och evenemang (i landets största ungdomsorganisation)
En fritidsförsäkring (andrahands-försäkring) på alla scoutevenemang.
Medlemstidningarna: kårtidningen, Scoutposten och Partio.
Rabatt i vissa friluftsbutiker (bl.a.Scandinavian Outdoorstore och Retkiaitta).

 

Mer om medlemsförmånerna på FiSSc:s hemsida: www.scout.fi

 

 

 

-

 

Styrelsen

Förslaget är att från och med 2015 kommer styrelsemedlemarna att ha specifika ansvarsposter enligt följande uppdelning:

Kårchef

Kårchefens uppgift är att stöda alla i styrelsen och att upprätthålla kontakten till FiSSc, andra kårer samt sköta eventuell mediasynlighet. Kårchefen sköter rekryteringen av resten av styrelsen och gör deras handslag. Kårchefen sammankallar till förenisngsmöten och styrelsemöten via sekreteraren. Förtjänsttecken ansvarar även kårchefen för.

Vicekårchef

Vicekårchefen stöder och avlastar kårchefen vid behov. Vicen ansvarar även för att skriva verksamhets planen samt verkasmhetsberättelsen. På vicens bord ligger även att kartlägga alternativen för kårens sommarläger samt rekrytera till lägret. Vicen gör kårchefens handslag och koordinerar ledarrekreations evenemang.

Ekonom

Ekonomen sköter den fortlöpande ekonomin samt sköter indrivandet av medlemsavgifter. ekonomen skriver budgeten och bokslutet samt upprätthåller kontakten till verksamhetsgranskarna.

Sekreterare

Sekreteraren ansvarar för mötesprotokollen och agendan. Dessutom sammankallar sekreteraren till möten enligt kårchefens begäran. Till sekreterarens uppgift hör upprätthållandet av medlemsregistret samt att förse ekonomen med den info som behövs för indrivandet av medlemsavgiften.

Program

Den programansvarige ser till att det fortlöpande veckoprogramet planeras samt koordinerar stadge-enligt program som hajker och förläggningar. Årligen återkommande program som även ligger på programansvariges bord är fackeltåget, julfesten och vårfesten. Veckoprogrammet planeras två gånger i året, på sensommaren och före jul. Den ansvarige drar upp riktlinjer för varje åldersgrupp och sammankallar ledarna för veckoprogrammet till ett möte där planerandet slutförs och fastställs.

Finansiering

Till finansieringsansvariges viktigast uppgift hör att ansöka om understöd åt kåren samt FiSSc-stipendier åt medlemar. Denna person söker även om spons och understöd för evenemang enligt möjlighet och behov. Finansieringsansvarige koordinerar även försäljningen av julkalendrar och södekulladansen.

Material

Den materialansvarige förvaltar och inventerar kårens material samt meddelar meddelar om behov och sköter införskaffandet av nytt material enligt styrelsens överenskommelse. Denna ansvarspost faller bort ifall styrelsen inte kan uppnå åtta medlemar. 

Information

Informatören tar emot kårposten och förmedlar informationen till resten av kåren. Till informatörens uppgift hör att upplysa åldersgrupperna om kommande program riktade till dem och sköta deras anmälningar till evenemang och kurser. Informatören ser till att webben är updaterad och sammanställer ett "välkommen till scouterna" paket åt nya medlemmar. Informatören koordinerar skrivandet och tryckandet av kårens infoblad två gånger i året, på sensommaren och vid jul. Denna person sökter ävan kårens scociala medier.